Vacature Sociaal Werker Stage

Stage Sociaal werker Sociaal wijkteam Leiden

Deze vacature is voor studenten van de Hogeschool Leiden.

Onze organisatie
De Coöperatie Sociale wijkteams Leiden bestaat uit zeven Sociale wijkteams in Leiden. De samenwerkende organisaties binnen de coöperatie zijn: Kwadraad, MEE, Libertas Leiden en Radius. Daarnaast maken ook gemeentelijke WMO consulenten onderdeel uit van de Sociale wijkteams.

Een Sociaal wijkteam is er voor inwoners van Leiden die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn op één of meerdere leefgebieden. De Sociale wijkteams:

 • Dragen bij aan het versterken van de zelfredzaamheid, zelfsturing en participatie van inwoners;
 • Versterken de sociale cohesie in de wijken;
 • Bieden advies en ondersteuning bij vragen van inwoners over financiën, zorg en gezondheid, wonen, werken, welzijn, mantelzorg en vrijwilligerswerk;
 • Bieden een laagdrempelige toegang voor zorg/welzijn/WMO en ondersteuning voor inwoners die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.

We zetten specifiek in op:
   a. Het versterken van vroegsignalering en preventie
   b. Het activeren van inwoners om het beroep op zorg en voorzieningen           terug te brengen
   c. Het combineren van formele en informele zorg
   d. Het vertalen van individuele vragen naar collectieve voorzieningen.

We doen dat door:

 • Vraag- en oplossingsgericht werken;
 • Het mobiliseren, faciliteren en activeren van zelfredzaamheid en zelfregie;
 • Het signaleren van psychisch-sociale problematiek;
 • Het samen met de inwoner opstellen van een ondersteuningsplan met duidelijke doelen;
 • Het bieden van ondersteuning en/of hulpverlening op alle leefgebieden (volgens de Zelfredzaamheidsmatrix);
 • Toegang tot aanvullende ondersteuning en zorg regelen;
 • Regie voeren op de gemaakte afspraken (1gezin1plan);

Wat ga je doen?

Als je bij ons stage komt lopen, kom je in een team waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Je ondersteunt het team eerst door enkelvoudige vragen van inwoners op te pakken.
Je zet de onderteuningsvraag om in een plan met concrete doelen en zorgt ervoor dat de inwoner de juiste ondersteuning krijgt. Gaandeweg pak je meer casussen op en ondersteun je inwoners bij hun vragen. Je bent gericht op het inzetten van de eigen kracht van de inwoner, je weet hoe je diegene kunt helpen het netwerk te versterken en zorgt dat de regie zoveel mogelijk bij de inwoner blijft. Je werkt resultaatgericht.

Je woont teamvergaderingen bij en faciliteert het team waar mogelijk. Je denkt out of the box en daagt je teamleden uit om het soms net even anders aan te pakken.

Je gelooft in verandering van de specialistische professional naar een generalistisch, outreachende sociaal werker. Je kunt reflecteren op eigen professioneel handelen en hiervan leren. Je kunt goed grenzen stellen en omgaan met werkdruk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator kwaliteit en informatiemanagement Charlotte van Zelst, c.van.zelst@swtleiden.nl en bij afwezigheid met de directeur Ingrid Linnemans, i.linnemans@swtleiden.nl.

Bedankt voor je interesse!

Hulp nodig?

Het Sociaal wijkteam Leiden geeft u hulp en advies. Heeft u problemen? Een wijkteam bij u in de buurt kan u helpen.