Privacy

Wilt u meer weten over hoe wij uw gegevens beschermen? Op deze pagina kunt u ons privacy statement vinden. Hebben wij u niet goed geholpen? Dan kunt u een klacht indienen.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U bent vrij om ons privacyreglement helemaal door te lezen. Maar in het kort willen wij u aangeven dat de eventuele gegevens die wij van u en door u krijgen bij ons in veilige handen zijn.

 

Algemeen

SWT Leiden respecteert uw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij zullen deze gegevens nooit verkopen, verhandelen of delen met partijen die niets met de diensten van SWT Leiden te maken hebben. Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier op onze website, kan het zijn dat wij de door u opgegeven gegevens vastleggen. Hierbij hanteren wij altijd het doel u zo goed mogelijk van dienst te zijn of uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 15 jaar in een veilig (digitaal) archief vanaf het moment dat het traject stopt.

 

Toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens

Wij willen u graag zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is soms overleg nodig met medewerkers van andere instanties, zoals bijvoorbeeld een huisarts, een zorgaanbieder, iemand van het JGT, enz. Als wij met hen willen overleggen, vragen we u daarvoor toestemming, welke wordt vastgelegd in het digitale dossier. In uitzonderingsgevallen hoeven wij geen toestemming te krijgen, maar handelen wij wel zorgvuldig.

 

Welke (standaard) gegevens hebben we van u nodig?

Hieronder vindt u een opsomming van veel voorkomende gegevens die wij nodig hebben om u de benodigde ondersteuning te kunnen bieden:
• Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, etc.)
• BSN
• Contactgegevens
• Gegevens over uw persoonlijke situatie m.b.t. uw hulpvraag en/of doelen.

Deze gegevens gebruiken wij voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie. Heeft een klacht ingediend? Dan gebruiken wij verschillende gegevens zodat wij de klacht op een correcte wijze kunnen afhandelen. Als wij voor bepaalde doelen andere gegevens nodig hebben, zullen wij deze verwerken in overeenstemming met de eisen en bepalingen van de AVG.

 

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door SWT Leiden worden verwerkt. U heeft het recht te weten welke gegevens SWT Leiden van u heeft. U hebt het recht om de gegevens in te zien. U kunt vragen uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen. Dit geldt niet in de volgende gevallen:

  • Zwaarwegende privacybelangen van iemand anders worden geschaad.
  • Inzage is in strijd met de dienstverlening aan een klant van SWT Leiden.

Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens / dossier te ontvangen die SWT Leiden van u heeft, om deze bijvoorbeeld door te geven aan een andere organisatie.

Wanneer een klant gaat scheiden, zijn er soms gesprekken met het echtpaar samen. Als één van de partners vraagt om inzage in het dossier of stukken uit het dossier, dan moet de andere (ex-) partner hiervoor toestemming geven.

 

Beveiliging

Uw sociaal werker van SWT Leiden noteert een aantal gegevens over u en over de gesprekken die met u zijn gevoerd en bewaart deze in een dossier. U kunt erop vertrouwen dat alle informatie die de sociaal werker van u ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld. De sociaal werker heeft een geheimhoudingsplicht.

Uw dossier/plan bevindt zich in een beveiligd computersysteem en/of in een afsluitbare archiefkast. In het privacyreglement van SWT Leiden is vastgelegd, welke personen uw gegevens mogen inzien. U mag er dus gerust op zijn dat wij niets van uw persoonlijke gegevens delen met anderen zonder uw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Datalek?

Als er zich ondanks de getroffen maatregelen een datalek voordoet heeft SWT Leiden conform de meldplicht datalekken een procedure. Indien nodig wordt het lek gemeld bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, wordt het lek gedicht en betrokkenen worden geïnformeerd over het lek en de mogelijke impact.

 

Meer weten of ontevreden?

Bent u het niet eens met hoe Coöperatie SWT Leiden met gegevens omgaat? Ontevreden over de afhandeling van uw verzoek? Of heeft u vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact op via het ontevreden formulier. Mochten wij er samen niet uitkomen dan heeft u, op grond van de geldende privacywetgeving, ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen voorbehouden privacyverklaring

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens is Coöperatie SWT Leiden. Coöperatie SWT Leiden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Elke aanpassing zal op de website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te lezen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

 

Hulp nodig?

Het Sociaal wijkteam Leiden geeft u hulp en advies. Heeft u problemen? Een wijkteam bij u in de buurt kan u helpen.